helåret 2021

Året i korthet

Two engineers talking, holding a tablet.
Nettoomsättning
13 189
MSEK
Nettoomsättningen ökade med 7,8 % till 13 189 MSEK (12 238).
Rörelseresultat
126,8
MSEK
Rörelseresultatet ökade med 34,5 % till 126,8 MSEK (94,3).
Resultat per aktie
5,68
SEK
Resultat per aktie före utspädning ökade med 41,3 % till 5,68 SEK (4,02).
Orderingång
19 979
MSEK
Orderingången för helåret ökade med 18 % till 19 979 MSEK (16 888).
Antal konsulter
11 827
konsulter
Antalet konsulter på uppdrag uppgick som mest till 11 827 (10 542).
Utdelning
5,00
SEK
Styrelsen föreslår en utdelning på 5,00 SEK per aktie (4,50).
Sverige
+5 %
Procent
Nettoomsättningen i Sverige ökade med 5 % till 9 989 MSEK (9 505).
Norge & Polen
+23 %
Procent
Nettoomsättningen i både Norge och Polen ökade med 23 %.
Danmark
+20 %
Procent
Nettoomsättningen i Danmark ökade med 20 %.

Marknaden och Ework

Konsultmarknaden har under 2021 utvecklats starkt och fortsatt återhämta sig från den kraftiga nedgång som coronasituationen innebar under föregående år. Under andra kvartalet nådde både antal konsulter på uppdrag och omsättning rekordnivåer. Efterfrågan på konsulter fortsatte stiga under året på samtliga av Eworks marknader. Utvecklingen var likartad inom merparten av de kompetensområden där Ework är verksamt. En allt starkare marknad under 2021 visar sig i Ework efterfrågeindikatorer genom ett ökande antal uppdragsförfrågningar samtidigt som antal ansökningar från konsulter per uppdrag är lägre. 

Starkast tillväxt under året har Norge och Polen haft men även Danmark har haft god tillväxt. Sverige har haft tillväxt som dessutom varit stigande under året. Finland har haft en mer utdragen nedgång som dock vänt till tillväxt under fjärde kvartalet. Sammantaget har året präglats av återhämtning och visat på god tillväxt för koncernen när året summeras.

Distansarbete har fortsatt präglat förutsättningarna både för våra konsulter och vår egen personal. Upplevelsen är att produktiviteten varit fortsatt god men att många saknat den sociala interaktion som bidrar till såväl trivsel som kreativitet. Konsulternas antal timmar på uppdragen har inte påverkats jämfört med tidigare år.

Utsikter för 2022

Ework bedömer att efterfrågan på konsulttjänster kommer att fortsätta att ligga på en hög nivå under 2022. Bolaget har en stark marknadsposition och ett brett konsultnätverk. Genomförda satsningar på digitalisering har förstärkt kunderbjudandet och effektiviserat verksamheten. Ework bedöms därför kunna fortsätta att växa snabbare än marknaden. Sammanfattningsvis bedöms Ework kunna fortsätta öka nettoomsättningen och höja rörelsemarginalen 2022 jämfört med 2021.

Vi matchar konsulter med uppdragsgivare